Контакт-центр (0332) 280-104
 
Контакт-центр (0332) 280-104

Призначення

19.01.2018 / 09:48

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз" №18/01-2018 вiд 18 сiчня 2018 року вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз"

2. Код за ЄДРПОУ

03339459

3. Місцезнаходження

43025, мiсто Луцьк, Iвана Франка, 12

4. Міжміський код, телефон та факс

0332 77 69 00 0332 77 69 01

5. Електронна поштова адреса

Anna.koptyuk@lawalliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.vl.dsoua.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз" №18/01-2018 вiд 18 сiчня 2018 року вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

-          прийнято рiшення припинити повноваження директора технiчного Товариства за угодою сторiн на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпП України.
Галянт Сергiй Романович згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.Володiє часткою в статутному капiталi Товариства - 0,0013%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi директора технiчного Товариства з 01.07.2016 року.

-          прийнято рiшення припинити повноваження директора з капiтального будiвництва Товариства за угодою сторiн на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП України.
Бонюк Дмитро Михайлович згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi директора з капiтального будiвництва Товариства з 01.07.2016 року.

-          прийнято рiшення обрати директором технiчним Товариства Козюка Павла Миколайовича з 19.01.2018 року до 30.06.2019 року включно.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2013-серпень 2016 рр. - начальник вiддiлу реконструкцiї, капiтальних та поточних ремонтiв газопроводiв та споруд на них виробничо-технiчного управлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз";
серпень 2016 р. - лютий 2017 р. - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "Днiпропетровськгаз";
березень-грудень 2017р. - головний фахiвець управлiння технiчного планування департаменту технiчної полiтики ТзОВ "Регiональна газова компанiя";
грудень 2017р.-сiчень 2018р. - головний фахiвець департаменту технiчної полiтики ТОВ "РГК ТРЕЙДIНГ"

-          прийнято рiшення обрати директором з капiтального будiвництва Товариства Галянта Сергiя Романовича з 19.01.2018 року до 30.06.2019 року включно.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.Володiє часткою в статутному капiталi Товариства - 0,0013%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2013р.-червень 2016р. - перший заступник - головний iнженер ПАТ "Волиньгаз";
липень 2016р.-сiчень 2018р. - директор технiчний ПАТ "Волиньгаз"

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Коротя Мирослав Iванович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

18.01.2018

(дата)

 

Джерело: